This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Mindent Bachról

Életrajza, kedvenc műfajai, stílusa, utóélete Mendelssohn által.

Eisenach - Lipcse

 • J.S.Bach a barokk zene összefoglaló nagy mestere.
 • Az operát kivéve, kora minden énekes és hangszeres műfajában a legnagyobbat alkotta
 • kiváló orgonajátékos, páratlan fantáziával megáldott rögtönző művész.
 • "Bach" szó magyarul patakot jelent. Beethoven mondta róla: "Nem pataknak, inkább tengernek kellene hívni."
 • 1685. március 21-én született Thüringiában, Eisenach városában.
 • Régi zenészcsaládból származott, apja Johann Ambrosius Bach városai zenész, s az ősei között is sok volt a muzsikus, a rokonságból zenekart lehetett volna összeállítani, volt közöttük trombitás, orgonista, hegedűs és csembalón játszó zenész, s valamennyien jól énekeltek.
Advertisement

A gyermekkor és a tanulóévek (1685-1703)

 • Első zenei oktatását édesapjától kapta, aki hegedülni tanította.
 • Mint iskolás, a diákok kórusában is énekelt, s részt vett a templomi zenés istentiszteleteken.
 • Kilencéves korában elvesztette édesanyját, s rövidesen édesapja is meghalt.
 • Ekkor testvérbátyja Johann Christoph veszi magához, aki Ohrdruff városában templomi orgonista, kitűnő pedagógus, s biztos kézzel irányítja öccse zenei nevelését.
 • Rövid idő alatt kitűnő orgona és csembalójátékossá képzi és zeneszerzésre is tanítja.
 • Iskolai tanulmányait a helybeli líceumban végzi
 • 15 éves korában Lüneburgba megy, ahol a Mihály gimnázium ösztöndíjas diákjaként tanul.
 • A gimnázium kottatárában alaposan tanulmányozhatta a XVI.–XVII. század zeneszerzőinek – Lassus, Monteverdi, Schütz, Frescobaldi – műveit.
 • 1703-ban rövid ideig a weimári herceg zenekarában hegedűs
 • majd ebben az évben elfoglalja orgonista állását Arnstadt városában


Arnstadt és Mühlhausen (1703-1707)

 • 4 hónapot töltött egy észak-német mesternél Lübeckben, tanulmányúton.
 • Feljebbvalói kezdetben megbecsülték, később egyre több kifogásolni valót találtak működésében.
 • Ezért elhagyta Arnstadtot
 • 1707-ben Mühlhausenben vállalt orgonista állást
 • még ebben az évben megnősült: unokanővérét Maria Barbarát vette feleségül.
 • Két híres zenész fia született e házasságából: Wilhelm Friedman, és Philipp Emanuel Bach.
 • Mühlhausenben nem csak kiváló orgonamuzsikusként működött, hanem jelentős vokálkompozíciókat is írt.
Advertisement

Weimar (1708-1717)

 • 23 éves, amikor Weimarban - udvari orgonista, és a hercegi zenekar koncertmestere.
 • 9 évi itt-tartózkodás alatt neves orgonaművész lett, s orgonaműveinek, kantátáinak nagy részét is weimari éveiben komponálta.
 • Mint orgona és csembalóvirtuóznak, ekkor már nagy híre van.
 • Hercegi gazdája részéről azonban súlyos mellőzés éri: az időközben megüresedett karmesteri állást nem ő kapta.
 • búcsút mond a weimari udvarnak, de távozása nem megy zökkenőmentesen.
 • A szeszélyes herceg ugyanis, - mivel Bach az engedélye és a megkérdezése nélkül fogadott el egy új szerződést -, 4 hetes szobafogsággal sújtotta.
Advertisement

Köthen (1717 - 1723)

 • Életének boldog korszaka a kötheni herceg szolgálatában eltöltött néhány év, amelynek gyümölcse számos hangszeres, kamarazene - és zenekari műve.
 • A kötheni idők zenei termése igen nagy. Hangszeres darabjainak több mint kétharmada itt készült. Itt keletkezett a brandenburgi őrgróf zenekara számára írt hat Brandenburgi versenymű, a Das wohltemperierte Klavier (A jól temperált zongora) I. kötete.
 • Új gazdája, Lipót kötheni herceg nagyműveltségű ember, s lelkes zenebarát.
 • Bach feladata volt az udvarban működő 18 tagú zenekar művészi irányítása.
 • Lipót herceg felismerte karmesterének egyedülálló tehetségét, s az anyagi megbecsülésen kívül szívélyes viszonyt alakított ki kettőjük között, s az egyre szaporodó családban keresztszülőséget is vállalt.
 • Ezen évek alatt vendégszereplésre hívták meg Lipcsébe, Halléba.
 • Szeretett volna Händellel találkozni, ez azonban nem sikerült. A két nagy muzsikus személyesen nem ismerhette egymást.
 • 1720-ban volt a legfontosabb utazása Hamburgba, az ottani Katalin templom orgonáján csaknem félórás fantáziát rögtönzött egy korál dallamára.
 • Ugyanebben az évben súlyos csapás érte: váratlanul meghalt felesége, aki hét gyermekkel ajándékozta meg.
 • Árván maradt családjának anyára volt szüksége, így másfél év múlva újra megnősült. Feleségül vette a hercegi udvar szoprán hangú énekesnőjét, Anna Magdalena Wülckent. Házasságukból 13 gyermek született, akik közül azonban a legtöbb már csecsemőkorában meghalt, de ebből a házasságból is származik egy muzsikussá lett fia: Johann Christian Bach. Második felesége számára komponálta a Kottáskönyvecske (Notenbüchlein) c. zongoramű-gyűjteményét, hogy ezzel feleségét zongoratudása fejlesztéséhez könnyű és vonzó muzsikával ajándékozza meg. A zongoradarabok többsége olyan - dallamos, hogy az alsó szólam támaszkíséretével énekelve is előadható.
Advertisement

Lipcse (1723-1750)

 • Lipcse: a XVIII. sz. elején virágzó gazdasági élettel rendelkező jelentős művelődési centrum volt
 • A Tamás templom kántori állása - akkor Németországban - egyike volt a legtekintélyesebb zenei pozícióknak.
 • A kántor feladata volt a város fő templomainak zenei rendjét megszervezni, irányítani, valamint a Tamás-iskola fiúnövendékeinek ének és zenetanítását, s a kórus nevelését is vállalni.
 • Az ő feladata volt az ünnepi kantáták megírása is.
 • Ünnepi bemutatkozása alkalmára - amely éppen nagypéntekre esett - írta és vezényelt a János passió című művét.
 • Odaérkeztekor szomorú állapotot talált, az iskola diákjai nehéz körülmények között éltek: egészségtelen zsúfoltság, hiányos táplálkozás, gyakori betegség volt jellemző, s nem volt meg az egyetértés a tanári karon belül sem. Mindez nehezítette a zenei nevelés kibontakozását.
 • Bach nagy lendülettel vetette magát a munkába, s sok szenvedélyes, éles hangú beadványt intézett feletteseihez, legtöbbször azonban hiába fordult hozzájuk segítségért. A hivatalos gondok mellett nagy örömöt jelentett számára a családi kör. Felesége és gyermekei jó muzsikusok voltak, valóságos koncert-együttest alapítottak.
 • 27 évig, egészen haláláig élt és alkotott Lipcsében a nagy mester. Itt keletkezett A jól temperált zongora (Das wohltemperierte Klavier) II. kötete, igen sok kantátája közül a Vadászkantáta, s élete utolsó nagy alkotása, A fúga művészete. Ennek utolsó ütemeit már nem tudta leírni, de a zárófúgába nevének kezdőbetűit komponálta bele. (BACH)
 • Utolsó éveit egyre fokozódó szembaja tette igen nehézzé. Rövid idő alatt teljesen elveszítette látását, s ezen már az operáció sem tudott segíteni.
 • 1750. július 28-án halt meg.

Szerény, nagy tudású muzsikus volt. Művészete közel hozza számunkra az örökkévalót és a hétköznapit. Embersége, egyetemes zenéje, sokoldalú tehetsége olyannyira kiemelkedik a zenei nagyságok közül, hogy nehéz volna bárkivel is összehasonlítani. Életművével - amely a barokk zene csúcsát jelenti - lezárult ez az igen gazdag művészeti kor. A német stílust mesterien ötvözte a francia és az olasz zene elemeivel.

Advertisement

Művei két nagy csoportra oszthatók:

I.) Vokális kompozíciók:

Motetták
Kantáta
Korál
Passió
Mise

II.) Hangszeres művek

Orgonaművek
Csembalóra írott művek
Nagyzenekari kompozíciók (versenyek)

Korai kantáták:

- legkorábbiak: BWV 131 és 106 (Mühlhausen)

- ebből az időből ezen kívül: BWV 71, 196, 4, 150

- közép-német hagyományokhoz kapcsolódik

- szöveg: bibliai idézet vagy korálvers, ritkábban szabad költemény

- zenei jellemző: különböző műfajokat képviselő szakaszok változatos egymásutánja (concerto, motetta, ária, korál)

Advertisement

- szöveg és zene magasrendű összefüggése

- Bach ezeket a műveit nem nevezte kantátáknak, helyette: concerto, motetta, dialógus

Advertisement

- korai kantátáit ezek különböztetik meg közép-német elődjeitől

 • a tételeknek egységes struktúrájuk van
 • nagyszabású formaterv
 • az önmagukban nem zárt tételek egységesítésének módja:
 • szólótételekben motivikus anyag alkalmazása
 • kórustételekben permutációs fúga
 • a téma és annak ellenpontjai állandósulnak, és folyamatosan helyet cserélnek
 • legkorábbi kórus fúgatípusa
 • szimmetrikus tételrend (pl. kórus – szóló – kórus – szóló – kórus)

Weimari kantáták:

- egyházi és világi kantáták

- az újonnan megismert itáliai stílus hatása érződik: recitativo és az ária modern formája (da capo).

Advertisement

- itt írta első világi kantátáját: Vadászkantáta (1713): a weissenfelsi udvar megrendelésére

- 1714: elkezdi első kantátasorozatát, cél: 4 év alatt teljes kantátaciklus

Advertisement

- szövegíró: Neumeister, Franck Salomo (weimari udvari költő, az ő műveit kedveli legjobban Bach, versei mély érzelmeket tükröznek)

- ezek a művek zeneileg különösen jelentősek

 • bemutatják Bach személyes stílusának fejlődését vokális-hangszeres művek írásmódjában
 • a feldolgozás módja változatos: Bach kiépített egy sor megzenésítés-típust, melyek azután változatlanok maradnak
 • a szólótételek dominálnak, különösen az áriák: egyre hosszabbak, virtuózabbak, da capo
 • recitativo:
 • Bach ekkor alkalmazza először
 • eleinte: terjedelmes, arioso jellegű részek,
 • később karakterisztikus motívumok jellemezte dallamosabb arioso + kötetlen, harmoniailag merészebb recitativo
 • kórusok: sokféle konstrukciós elv
 • fúga és kánon
 • passacaglia
 • concerto
 • motetta
 • francia overture
 • 2 általánosabb kategóriába sorolhatóak: concertante stílus ária formájában, szakaszos polifónia motetta formájában
Advertisement

- Bach vegyítette is a hangszeres és vokális sémákat

- hangszerelése színes

- leghíresebb itt keletkezett kantátája: Weinen Klagen, Sorgen Zagen

 • hangszeres bevezető részt követő da capo formájú kórustétel
 • fő része: kromatikusan ereszkedő basszusdallamon alapuló chaconne
 • témára Liszt komponált nagyszíbású variációsorozatot

Kötheni kantáták:

- csak világi kantáták (1 kivétel): újévi ünnepségekre, herceg születésnapjára

Advertisement

- librettista: Hunold

- táncszerű jellegzetességeket mutat

Lipcsei kantáták:

 1. Egyházi kantáták

- Bach fő feladata: egyházi kantáták bemutatása vasárnap és ünnepnapokon => 4 teljes ciklus megírása + még írt (esküvő, temetés, stb)

Advertisement

- 1. ciklus (1723-1724)

 • számos különböző forma, 3 kedvence:
 • bibliai szöveg – rec-ária-rec-ária-korál
 • bibliai szöveg – rec-korál-ária-rec-ária-korál
 • bibliai szöveg – ária-korál-rec-ária-korál
 • az összes lipcsei kantáta jellegzetessége: keret => nagyszabású nyitás + egyszerű, de kifejező, 4 szólamú zárókorál
 • a hangszerelés kifinomultabb
 • zenekari apparátus nagyobb
 • 2 új hangszer: oboa da caccia, oboa d’amore
 • hangszeres virtuozitás
 • énekes szólamok melizmatikus jellege
 • gyakori a prelúdium és fúga típusú nyitókórus

- 2. ciklus (1724-1725)

 • egységesítő témán alapuló kantáta-ciklus elv
 • ekkor írta a Húsvéti oratóriumot is
 • szövegíró: Ziegler
 • ekkor keletkezik a korálkantáta
 • Ein ferte Burg ist unser Gott (BWV80)
 • bevezető tétel: nagyszabású cantus firmus – kompozíció, változatos szerkezeti elvek alkalmazásával
 • korál parafrázisok a szólótételekben (=összetartozás, egység)
 • teljes zenekar által kísért zárókorál

- 3. ciklus (1725-1727)

 • alkalmazott formák: szóló- és dialógusszonáták, nagyszabású kétrészes művek
 • ezzel megszűnik a kantátakomponálás folytonossága
 • merít a kötheni concertók anyagából

- 4. ciklus: (1728-1729)

 • Picander szövegeire készült
 • 9 darab maradt ránk + 10. töredéke
 • szövegek fő vonása: áriákba és kórusokba iktatott korálszövegek és szabad vers => különböző kombinációs technikák
 • külön csoportot képeznek a szólókantáták
 • egy szólistát foglalkoztatnak
 • szerény zenekari apparátus
 • 4 szólamú korállal zárul/a zárókorált is a szólista énekli
 • kantáták egy bizonyos csoportjában: szólisztikusan kezelt obligát orgona
 • Wir danken dir Gott (BWV 29)
 1. Világi kantáták:

- meghatározott alkalmakra készültek

- kedvelt formája: drama per musica

 • adott ünnepségekhez illő egyszerű cselekmény
 • mitológiai hősök, pásztorok, allegorikus figurák
 • Der zufriedengestellte Aeolus (BWV 205)
 • Kávékantáta (BWV 211, 1732): nagy kávéivási szenvedély terjedt el a lipcsei nők körében, a kantáta témája is erről szól
 • Parasztkantáták (BWV 212): tréfás, népies hangulatú tételek sorozata (1742)

Orgonaművek:

- Bach egész alkotói pályafutására kiterjed billentyűs tevékenysége

- fokozottan aktív időszakok: Weimar előtti, weimari, kötheni, 1730 körül

Advertisement

- Bach szakított az addigi hagyományokkal: elvetette az orgona- és csembaló-repertoár konvencionális egységét, orgonastílusának jellemzője: obligát pedál állandó használata

- a Lipcse előtti billentyűs művek másolatokban maradtak ránk => pontos kronológiát lehetetlen megállapítani

Advertisement

- KORAI DARABOK:

 • különböző zeneszerzők, minták hatása érvényesül (Corelli, Pachelbel)

- MÜHLHAUSEN:

 • ettől kezdve csökken a modellek jelentősége
 • 3 egyénisége egyre inkább érződik
 • művek:
 • nagyszabású orgonakorálok
 • szabad kompozíciójú orgonaművek (toccata, prelúdium, fantázia, fúga)
 • feszesebb formai szerkezet = a fúga önálló, hosszú komplexum, a prelúdium még nem egységes szakasz
 • ettől alakul ki a 2 tételes prelúdium és fúga
 • legfontosabb mű: c-moll passacaglia

- WEIMAR:

 • Vivaldi hatása Bachra
 • concerto-formája döntő stílusbeli változást hozott Bach műveiben
 • motivikus munka egységesítő hatása
 • ritmika motorikus jellege
 • modulációs tervek
 • szóló-tutti: formai tagolás eszközeként
 • Bach rövid ideig kísérletezik egy concerto-szerű 3 tételes orgona-formával (gyors-lassú-gyors)
Advertisement

- KÖTHEN:

 • kevés darab, pl.: C-dúr fantázia

- LIPCSE:

 • triószonáták: 3 szólamú ellenpontos szerkesztésű új orgona műfaja
 • prelúdiumok és fúgák: 2 részes darabok, a prelúdium is fontos. Pl.: e-moll prelúdium
 • 1739: III. Klavier-Übung:
 • orgonagyűjtemény
 • keret: Esz-dúr prelúdium és fúga
 • 9 korálfeldolgozás miséhez
 • 12 korálfeldolgozás katekizmushoz
 • 4 duett
 • Bach enciklopédikus szándéka: mintadarabok gyűjteménye nagytemplomi és kisebb házi hangszerek számára
 • Schübler-korálok: kantáták szólótételeinek átiratai
 • Vom Himmel hoch (1747): kánonvariációk

Csembalózene:

- jellemzői:

 • nem datálhatóak pontosan
 • variációs forma: Aria variata
 • olasz, é-német, francia hatás: toccaták
 • francia stílus: akkordfelbontás bőséges alkalmazása
 • Vivaldi concertóinak erőteljes hatása
 • kötheni években jutott el igazi hangjához

- művek:

 • Kromatikus fantázia és fúga (BWV. 903): orgonára írt g-moll fantázia és fúga rokona
 • Wilhelm Friedemann-nak összeállított Klavier-Büchlein:
 • zeneszerzés tankönyvként még fontosabb
 • ujjrendet és díszítést-táblázatot ad
 • Wohltenperiertes Klavier: invenciók, szinfóniák
 • Wohltenperiertes Klavier I (1722)
 • 24 prelúdium és fúga
 • tökéletes szabad és kötött stílus – egyensúly
 • Wohltenperiertes Klavier II. (1742)
 • 24 prelúdium és fúga
 • kevésbé egységes, mint az első
 • részben már meglévő darabok
 • néhány darabban feltűnnek a gáláns stílus elemei
 • 2 és 3 szólamú invenciók, ill. szinfóniák (1723)
 • hangnemek szerint rendezett
 • pedagógiai célú
 • Anna Magdalénának összeállított Klavierbüchlein (1725)
 • francia szvitek
 • tételszáma: 6-8
 • könnyed hangvétel
 • angol szvitek
 • egységesebb felépítés
 • mindegyik 5 tánctételből áll
 • mindegyiket nagyszabású prelúdium vezeti be
 • súlyosabb tartalom
 • partiták = német szvitek
 • Bach csembalóműveinek újabb csúcspontja (gáláns darabok érett példái)
 • concerto stílusú prelúdiummal kezdődnek
 • a Klavierübung 1. kötete
 • tánctételeken kívül karakterdarabok is vannak bennük
 • Klavierübung:
 • Bach ezzel a címmel indította el nyomtatásban megjelenő műveinek sorát
 • 1. kötet (1731): 6 partita
 • 2. kötet (1735): legdivatosabb stílusok tükrözése
 • h-moll overture (partiták stílusában)
 • olasz koncert
 • záró kötet = Goldberg-variációk
 • a drezdai Kayzeling gróf megrendelésére készült, csembalójátékosa: Teophil Goldberg feladata a grófot az álmatlan éjszakán szórakoztatni
 • ária és 30 variáció: a variációk az ária basszusára épülnek
 • magas fokú tervszerűség
 • előkészíti a terepet az utolsó nagy billentyűs kompozívióknak
 • Vom Himmel hoch
 • A fúga művészete
 • Késői művek:
 • Vom Himmel hoch (1746/47)
 • karácsonyi korálra írt kánonvariáció-sorozat
 • a kánonlehetőségeket Bach 5 variációban mutatja be
 • Bach először használt kánonikus témát
 • Musikalisches Opfer
 • a mű alaptémáját Bach Nagy Frigyestől kapta = királyi téma
 • 2 ricercare, különböző technikával készült kánonok, 4 tételes triószonáta (fuvola, hegedű, continuo)
 • a királyi téma teljes kifejtését a 6 szólamú ricercare-ban találjuk
 • A fúga művészete (1740-es évek)
 • befejezetlen
 • alapgondolata: 1 téma kifejtése kontrapunktikus szerkesztés valamennyi lehetőségének segítségével
 • 19 tétel 5 nagy csoportot alkot
 • 19. darab: nagyszabású hármasfúga, a 3. szakaszban megjelenő téma a B-A-C-H hangokból áll
 • nem tudjuk, milyen hangszerre írta

végezetül egy link, amin halálra röhögtem magam :D bár ez elég inside joke

Share This Story

Get our newsletter